Tanúsítási séma

Utolsó módosítás dátuma: 2020.07.15.

1.     Általános rendelkezések

Jelen szabályzat a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (továbbiakban: MELASZ) által kibocsátott MELASZ-Ready tanúsítványokkal kapcsolatos előírásokat tartalmazza a tanúsítást kérő és értékelő szervezetekre, valamint a MELASZ-ra vonatkozóan.

1.1.A szabályzat adatai

Kibocsátó: Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség

Kibocsátó angol neve: Hungarian Association for Electronic Signature

Kibocsátó rövidített neve: MELASZ / HAES

Kibocsátó székhelye: 1224 Budapest, Sík u. 15.

Nyilvános honlap: www.melasz.hu

E-mail cím: info@melasz.hu

A szabályzat megnevezése: MELASZ-Ready Tanúsítási szabályzat

A szabályzat verziószáma: 1.0

Hatálybalépés dátuma: 2008. szeptember 1.

1.2.A szabályzat hatálya

1.2.1.      Tárgyi hatály

A szabályzat tárgyi hatálya az elektronikus aláírási termékek MELASZ-Ready követelményrendszernek való megfelelőségének való vizsgálatát, a tanúsítási eljárás folyamatát, a tanúsítási eljárásban közreműködőkre vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában.

1.2.2.      Időbeli hatály

A szabályzat időbeli hatálya a jelen verzió hatálybalépésének dátumától kezdődik, és a szolgáltatási tevékenység beszüntetéséig, illetve egy újabb szabályzat verzió hatályba lépéséig tart.

1.2.3.      Személyi hatály

A szabályzat személyi hatálya a MELASZ-Ready tanúsítás minden résztvevőjére és a tanúsítvány felhasználóira,jogi és természetes személyekre egyaránt kiterjed.

1.3.A szabályzat módosítása

A mindenkor érvényes tanúsítási szabályzat megtalálható a MELASZ nyilvános honlapján.

A MELASZ jogosult a szabályzat törvényi előírásokra is figyelemmel történő egyoldalú módosítására. A szabályzat módosítása folyamatban lévő tanúsítási eljárásokra is érvényesíthető. A MELASZ a hatályos szabályzatok változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt verzióját 14 nappal a hatálybalépés előtt közzéteszi és erről az értékelő szervezeteket tájékoztatja.

2.     MELASZ-Ready tanúsítás bemutatása

A MELASZ-Ready tanúsítási szolgáltatás alapja egy követelményrendszer (MELASZ-Ready követelményrendszer), egy a követelményrendszernek való megfelelőséget ellenőrző vizsgálati módszertan (MELASZ-Ready vizsgálati módszertan), valamint a vizsgálati eredmények független vizsgálata (MELASZ-Ready értékelés), amely a végső jóváhagyást kifejező tanúsítvány megadásához vezet (MELASZ-Ready tanúsítás).

2.1.A MELASZ-Ready követelményrendszer

A követelményrendszer szoftverekre vonatkozó olyan minőségi elvárásokat határoz meg, melyek az [MSZ ISO/IEC 9126] szabványban meghatározott funkcionalitás szoftverminőségi jellemzőre, azon belül az együttműködés (interoperabilitás) segédjellemzőre koncentrálnak.

A követelményrendszer szabványos elektronikus aláírási formátumokat (egységes MELASZ formátum) határoz meg, mely a letagadhatatlanság céljából készített fokozott biztonságú és minősített elektronikus aláírásokra nézve biztosítja a különböző fejlesztésű aláíró alkalmazások együttműködő képességét az alábbi értelemben: a követelményrendszernek megfelelő aláírás-létrehozó alkalmazások képesek az egymás által létrehozott aláírásokat ellenőrizni, s azokat (az egységes formátumon belül) azonos eredményre jutva egységesen értelmezni.

A MELASZ-Ready követelményrendszert (benne az egységes MELASZ formátum) a MELASZ formátum munkacsoportjában résztvevő elektronikus aláíró alkalmazás fejlesztő cégek képviselői dolgozták ki. A követelményrendszer megtalálható a MELASZ nyilvános honlapján.

2.2.MELASZ-Ready vizsgálati módszertan

A MELASZ-Ready követelményrendszernek való megfelelőséget csak a MELASZ által jóváhagyott vizsgálati módszertannal lehet ellenőrizni, értékelni. A MELASZ-Ready vizsgálati módszertanra vonatkozó követelmények leírása megtalálható jelen szabályzat 3. pontja alatt.

2.3.MELASZ-Ready értékelés

Az előzetesen jóváhagyott vizsgálati módszertan alkalmazásával egy nyilvántartásba vett MELASZ-Ready értékelő szervezet megvizsgálja az aláíró alkalmazás együttműködő képességét a többi, már MELASZ-Ready tanúsítvánnyal rendelkező aláíró alkalmazással, s a vizsgálat eredményeiről értékelési jelentést készít.

2.4.MELASZ-Ready tanúsítás

·         MELASZ-Ready tanúsítvány kibocsátására kizárólag a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (továbbiakban: MELASZ) jogosult jelen dokumentumban meghatározott eljárásrend alapján.

3.     MELASZ-Ready értékelő szervezetre vonatkozó előírások

3.1.MELASZ-Ready értékelő szervezetté válás feltételei

Értékelő szervezet lehet, aki

 • Elektronikus aláírási termékkel kapcsolatos vizsgálati tevékenységét igazolni tudja az alábbi módok valamelyikén:
  • A szervezet a kérelem beadásához képest három évre visszamenőleg elektronikus aláírási termékkel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó referenciával rendelkezik és/vagy
  • Munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szakértőt alkalmaz, aki
   • CISA vizsgával rendelkezik, vagy bejegyzett elektronikus aláírás szakértő; és
   • három évre visszamenőleg elektronikus aláírási területen leinformálható szakmai múlttal rendelkezik.
 • a szervezet ISO 9000 minőségirányítási tanúsítvánnyal rendelkezik,
 • a szervezet – az interoperabilitás megállapításához szükséges – értékelési eljárást dolgozott ki,
 • a szervezet rendelkezik az előző pontban meghatározott értékelési eljárás lefolytatásához szükséges informatikai infrastruktúrával.

3.2.Az értékelő szervezetként történő elismerés iránti kérelem

Azon szervezetek, amelyek a MELASZ-Ready tanúsítás lefolytatása során értékelő szervezetként kívánnak eljárni, az értékelő szervezetként történő elismerés iránti kérelmüket a MELASZ-hoz adhatják be, kizárólag papír formában, a szervezet képviseletére jogosult aláírásával ellátva.

 

A kérelemhez az alábbi mellékletek csatolása szükséges:

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hiteles másolat formában
 • Aláírási címpéldány hiteles másolata
 • Az elektronikus aláírási tevékenységet igazoló dokumentumok
  • referencialevelek,
  • az értékelési eljárásban közreműködő szakértők alkalmasságát igazoló dokumentumok
   • CISA vizsga másolata, vagy elektronikus aláírás szakértő bejegyzés; és
   • önéletrajz és referenciák, mely alapján leinformálható a három éves szakmai múlt
 • Nyilatkozat a megfelelő infrastruktúra meglétéről a cégképviselő aláírásával ellátva
 • A kérelmező által működtetett minőségirányítási rendszer megfelelőségéről szóló tanúsítvány másolata


 

KÉRELEM

a MELASZ-Ready eljárásban értékelő szervezetként történő nyilvántartásba vételhez

1.A kérelmező neve:

A kérelmező székhelye/telephelye:

A kérelmező cégjegyzékszáma:

Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

 

2.Cégjegyzésre jogosult képviselő neve:

Telefonszám:

E-mail cím:

 

3. A MELASZ-szal való kapcsolattartásért felelős személy neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

 

4. Az értékelési eljárásban dolgozó szakértők:

(legalább egy személy megnevezése és önéletrajz csatolása szükséges)

Név1:

Név2:

 

 

5. A kérelmezővel szembeni követelmények teljesítése

5.1 A kérelmező független-e az elektronikus aláírási termékeket gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó szervezetektől, illetve az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól?

 • Igen
 • Részben, éspedig:

5.2 Szervezeti felépítése, általános működési és a szervezeten belüli minőségirányítási rendszere tekintetében megfelel-e a mértékadó előírásokban rögzített követelményeknek?

 

5.3 Rendelkezik-e a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal bíró személyzettel?

 • Igen
 • Részben, éspedig:

5.4 Az értékelési tevékenységet végző személyzet díjazása független-e az értékelési eljárások eredményétől?

 • Igen
 • Részben, éspedig:

5.5 Ha végzett ilyet, közölje a kérelem benyújtását megelőző 3 év értékelési statisztikáját

 • Vonatkozó előírás
 • Elvégzett értékelések száma

5.6 Hány fő személyzet foglalkozik az értékelési tevékenységgel?

 

6. Közreműködők

6.1 A kérelmező az értékelési tevékenységhez igénybe vesz-e közreműködőket?

 • Igen
 • Részben, éspedig:

6.2 Ha igen, sorolja fel közreműködőit (névvel, címmel), és részletezze a kérelmező értékelési tevékenysége kapcsán végzett tevékenységüket.

 

6.4 Minősíti-e a közreműködőit?

 • Igen
 • Részben, éspedig:

6.5 Ha igen, van-e írásos eljárása a közreműködők minősítésére?

 • Igen
 • Részben, éspedig:

6.6 Az értékelést milyen vizsgálati dokumentumokra és vizsgáló szervezetekre alapozza?

 

7. Bizalmas ügykezelés

7.1 Biztosítva van-e az információk bizalmas kezelése az értékelési eljárásban érintett szervezeti egységek minden szintjén?

 • Igen
 • Nem
 • Részben, éspedig

8. Kiadványok

8.1 Nyilvánosságra hozza-e az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybe vevők számára?

Igen

Nem

9. Csatolt dokumentumok

 

 

 

Alulírott, mint a kérelmező szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Kelt: …………………………………………………                     ………………………………………………..

                                                                                                          cégszerű aláírás

 


3.3.MELASZ-Ready értékelő szervezet megfelelőségének vizsgálata

A MELASZ az értékelő szervezetként történő elismerést a beadott dokumentumok alapján adja meg. A MELASZ a kérelem elbírálása során:

 • ellenőrzi, hogy a kérelem minden szükséges adatot tartalmaz-e,
 • a kérelemhez minden szükséges dokumentumot csatoltak-e,
 • a szervezet értékelési módszertanát átvizsgálja és értékeli, hogy az értékelési eljárás biztosítja-e az elektronikus aláírási termékek interoperabilitásának megállapítását,
 • ellenőrzi, hogy a szervezet rendelkezik-e az értékelési eljárás lefolyatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

Amennyiben a kérelem nem tartalmaz minden szükséges adatot, illetve a kötelezően beadandó dokumentumok mindegyikét a kérelemhez nem csatolták, a MELASZ a szervezetet – megfelelő határidő megadásával – hiánypótlásra szólítja fel.

A MELASZ az értékelési módszertan vizsgálata során tett megállapításait jelentésben rögzíti. Amennyiben a módszertan nemmegfelelőségét állapítja meg, a MELASZ az értékelési módszertan módosítására javaslatot tesz.

Amennyiben a kérelem az elismerés megadásához szükséges minden adatot tartalmaz és a MELASZ a szervezet értékelési módszertanát megfelelőnek találja, a MELASZ a szervezet részére kijelölési okiratot állít ki.

3.4.Az értékelő szervezetként történő elismerés visszavonása

A MELASZ az értékelési szervezetként történő elismerést az alábbi esetekben vonja vissza:

 • a szervezet az elismerés visszavonását kérelmezi,
 • a szervezet jogutód nélkül megszűnik,
 • a szervezet már nem felel meg az értékelő szervezetként történő elismerés feltételeinek,
 • a szervezet az értékelési eljárás szabályait súlyosan vagy többszörösen megszegi és tevékenységét a MELASZ felszólítása ellenére sem korrigálja az értékelési módszertan feltételeinek megfelelően.

3.5.A MELASZ és az értékelő szervezet jogai és kötelességei az értékelő szervezetként történő elismerést követően

A MELASZ jogosult az értékelési módszertan betartását folyamatosan ellenőrizni, így az értékelő szervezet értékelési eljárás lefolytatására szolgáló helyiségeibe belépni, az értékelési folyamatot kirendelt szakértője útján a helyszínen ellenőrizni, az értékelésben résztvevő szakértőkhöz kérdéseket intézni, az értékelési eljárás keletkező dokumentumokba (kérelmek, jegyzőkönyvek, vizsgálati jelentések stb.) betekinteni. Helyszíni szemle esetén a MELASZ köteles az értékelő szervezetet a szemle időpontjáról előzetesen értesíteni és ellenőrzését a munka menetének megzavarása nélkül lefolytatni.

Az értékelő szervezet köteles az elismerés megadása után az elismerés megadása iránti feltételeket folyamatosan biztosítani. Amennyiben az elismerés megadása után a kérelemben megadott és elbírált személyi és tárgyi feltételei megváltoznak, illetve az értékelési módszertan – nem jelentős – módosítása válik szükségessé, köteles erről a szervezet a MELASZ-t haladéktalanul értesíteni tevékenységének egyidejű felfüggesztése mellett. A MELASZ a bejelentett változásokat soron kívül bírálja el, és amennyiben megállapítása szerint a feltételek megváltozása az értékelési eljárást érdemben nem érinti és az értékelő szervezet az értékelési eljárást továbbra is megfelelően el tudja látni, az értékelő szervezet tevékenységét – a MELASZ értesítését követően – folytathatja.

Az értékelő szervezet köteles a MELASZ által lefolytatott ellenőrzéseket lehetővé tenni és munkatársai kötelesek a MELASZ kirendelt szakértőjével együttműködni.

Az értékelő szervezet minden tárgyévet követő január 31-ig beszámolót készít a MELASZ részére tevékenységéről, bemutatva az év során lefolytatott és folyamatban lévő vizsgálatokat és értékelve az értékelési feltételek teljesülését.

Az értékelő szervezet adataiban történő változásokat a szervezet köteles haladéktalanul bejelenteni a MELASZ-nak.

4.     MELASZ-ra vonatkozó előírások

A MELASZ a MELASZ-Ready tanúsítványok kibocsátásával kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

·         A MELASZ hozza létre, publikálja a MELASZ-Ready követelményrendszereket (MELASZ Munkacsoport Megállapodások), és végzi azok karbantartását.

·         A MELASZ végzi a termékeknek a MELASZ-Ready követelményrendszernek való megfelelőségének a tanúsítását. A MELASZ-Ready követelményrendszernek való megfelelőséget igazoló tanúsítványt a MELASZ elnöke állítja ki.

·         A MELASZ nyilvántartást vezet a kiadott MELASZ-Ready tanúsítványokról és a tanúsított termékekről.

·         A MELASZ-Ready értékelő szervezetekre vonatkozó követelményeket a MELASZ elnöksége fogadja el és teszi közzé.

·         A MELASZ-Ready értékelő szervezetekre vonatkozó követelményeknek való megfelelőséget a MELASZ elnöksége által felkért három szakértőből álló MELASZ-Ready audit bizottság vizsgálja meg, és a vizsgálat eredményéről jelentést készít a MELASZ elnökségének.

·         MELASZ-Ready értékelő szervezetként történő elismerés esetén a MELASZ megköti a szervezettel a kijelölésről szóló megállapodást.

·         A MELASZ végzi az értékelő szervezetek által végzett munka szakmai felügyeletét.

·         A MELASZ-Ready tanúsítás során a tanúsítási kérelem benyújtását követően a MELASZ elnöke által felkért szakértő felülvizsgálja a MELASZ-Ready értékelési jelentést. A felülvizsgálat eredményének összefoglalóját a felkért szakértő megküldi a MELASZ elnökségének, az értékelő szervezetnek, valamint a tanúsítást kérőnek.

·         Amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján a MELASZ megtagadja a termék tanúsítását, a tanúsítási díj felét visszatéríti.

·         A MELASZ jogosult a MELASZ-Ready tanúsítványok visszavonására.

·         A MELASZ a MELASZ-Ready tanúsításra való felkészülést – kérés esetén – szakmai tanácsadással segíti.

5.     Összeférhetetlenség

5.1.A MELASZ-ra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

A MELASZ-Ready tanúsítás során a MELASZ részéről egy – a MELASZ elnöke által felkért szakértő (pl. kijelölt elnökségi tag) – jár el, aki

 • nem állhat közeli hozzátartozói, élettársi viszonyban a tanúsítást kérővel és az értékelő szervezet eljáró tagjával,
 • nem lehet a tanúsítást kérő,
 • az adott projekt végrehajtásával kapcsolatban nem állhat munkavégzésre irányuló jogviszonyban a tanúsítást kérővel illetve az értékelő szervezettel kapcsolt vállalkozással.

5.2.Az értékelő szervezetre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

Az értékelő szervezet a MELASZ-Ready vizsgálatot megelőzően a tanúsításra való felkészülést szaktanácsadással segítheti. Ebben az esetben a szaktanácsadás az értékelési eljárás megkezdéséig tarthat és az értékelési eljárás során lefolytatott vizsgálatokat az értékelő szervezet más kijelölt tagjának kell végeznie, mint aki a szaktanácsadást nyújtotta.

6.     A tanúsítást kérő

MELASZ-Ready tanúsításra irányuló kérelmet bármely – a 2006. évi IV. törvény szerinti – gazdasági társaságok benyújthat, amely az általa létrehozott vagy forgalmazott elektronikus aláírási termék MELASZ-Ready követelményrendszernek való megfelelőségét tanúsíttatni kívánja.

A tanúsítást kérő kötelessége:

 • megismerni és betartani a jelen szabályzatot,
 • a feltételeknek és szabályzatoknak megfelelően eljárni az értékelés és tanúsítás során,
 • az értékeléssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatási díjakat megfizetni,
 • esetleges jogvita kezdetéről és jogerős lezárásáról haladéktalanul tájékoztatni a MELASZ-t,
 • az aláírással vagy az így aláírt elektronikus dokumentummal, illetve a tanúsítvánnyal kapcsolatban észlelt – külön jogszabályban, illetve a szabályzatban meghatározott – rendellenességről tájékoztatni a MELASZ-t,
 • betartani a tanúsítványban jelzett esetleges korlátozásokat,
 • a tanúsítványkiadáshoz és a MELASZ-Ready nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatás, illetve a felvett adatok körében bekövetkező változás esetén a változás haladéktalan bejelentése,

7.     Tanúsítás

7.1.A tanúsítási kérelem

A MELASZ-Ready tanúsítást kérő szervezetek elektronikus aláírási termék MELASZ-Ready követelményrendszernek megfelelőség iránti kérelmüket a MELASZ nyilvántartásában szereplő értékelő szervezetnél nyújthatják be írásban (elektronikusan vagy papír alapon).

A tanúsítási kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a tanúsítást kérő szervezet nevét, címét
 • a kapcsolattartó elérhetőségét (név, telefonszám, faxszám, e-mail cím)
 • az elektronikus aláírási termék nevét, verziószámát
 • az elektronikus aláírási termék rövid leírását (megjelölve, hogy késztermékről vagy fejlesztői környezetről van szó)
 • amennyiben a tanúsítást kérő nem az elektronikus aláírási termék gyártója, a gyártó megnevezését
 • a tanúsítási kérelemben szereplő megállapodás elfogadását

Az űrlap a http://www.melasz.hu/lang-hu/remository?func=fileinfo&id=145 URL-ről tölthető le.

7.2.Az értékelési eljárás

A kérelem beadását követően az értékelő szervezet írásbeli megállapodást köt a tanúsítást kérővel, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:

·         az értékelési eljárásba bevont elektronikus aláírási termék megnevezését,

·         az értékelési eljárás lefolytatása során a felek jogait, kötelezettségeit,

·         az értékelési eljárás lefolytatásának díjazására vonatkozó feltételeket,

·         az eljárás lefolytatásának határidejét.

Az értékelő szervezet az értékelési megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kezdi meg az elektronikus aláírási termék MELASZ-Ready követelményrendszernek való megfelelőségének vizsgálatát. Az értékelő szervezet az értékelés megindításáról egyúttal értesíti a MELASZ-t.

(Az elektronikus aláírási termék tanúsítása iránti kérelem beadását megelőzően a tanúsítást kérő igénybe veheti valamely értékelő szervezet segítségét a tanúsításra való felkészülésben, ebben az esetben azonban ugyanaz a szervezet, aki a felkészítésben is részt vett, kizárólag akkor folytathatja le az értékelést, ha van olyan szakértője, aki a felkészítésben nem járt el, azaz az értékelő szervezet biztosítani tudja a szakértői tevékenység függetlenségét. Az értékelő szervezet ilyen esetben, az értékelési eljárás megkezdését megelőzően, nyilatkozatot köteles adni a MELASZ felé az összeférhetetlenség biztosításáról, melyet a MELASZ-nak jóvá kell hagynia.)

Az értékelő szervezet értékelési eljárását a MELASZ által megvizsgált és jóváhagyott módszertana alapján folytatja le.

Az értékelő szervezet az értékelési eljárás során értékelési észrevételeken keresztül segítheti a tanúsítást kérő felkészülését, az elektronikus aláírási termék MELASZ-Ready követelményrendszerhez való igazítását.

Az értékelő szervezet a lefolytatott értékelési eljárás alapján értékelési jelentést készít, mely tartalmazza a módszertan alapján elvégzett teszteket, azok eredményeit, a tesztelési dokumentációt (bizonylatokkal). (A tesztelési dokumentáció a tanúsítást kérő részére is átadásra kerül.) Az elvégzett tesztelések eredményeinek megfelelően az értékelő szervezet pozitív vagy negatív értékelést tartalmazó jelentést készít, melyet továbbít a tanúsítást kérő részére.

Amennyiben az értékelési jelentés pozitív véleményt tartalmaz, a tanúsítási eljárás további lépéseihez a tanúsítást kérő jóváhagyására van szükség. Amennyiben a tanúsítást kérő a tanúsítvány kibocsátását kéri, az értékelő szervezet az elkészített jelentését a tanúsítási kérelemmel megküldi a MELASZ-nak.

A MELASZ-Ready tanúsítás során a tanúsítási kérelem és az értékelési jelentés benyújtását követően a MELASZ elnöke által felkért szakértő felülvizsgálja a MELASZ-Ready értékelési jelentést. A felülvizsgálat eredményének összefoglalóját a felkért szakértő megküldi a MELASZ elnökségének, az értékelő szervezetnek, valamint a tanúsítást kérőnek.

A MELASZ az értékelési jelentés felülvizsgálata alapján a MELASZ-Ready tanúsítvány kibocsátását jóváhagyja vagy elutasítja.

A MELASZ az alábbi esetekben utasítja el a tanúsítvány megadását:

·         A lefolytatott értékelési eljárás nem volt kielégítő

·         Az értékelési jelentés nem volt megalapozott

·         A lefolytatott értékelési eljárás nem volt teljes körű

·         A lefolytatott értékelési eljárás nem a MELASZ által jóváhagyott vizsgálati módszertan szerint zajlott.

A tanúsítvány kibocsátásának elutasítása esetén a MELASZ a tanúsítást kérőt írásban értesíti, melyben tájékoztatást ad az elutasítás indokáról is.

Amennyiben az értékelési eljárás az előírások szerint zajlott le és a MELASZ a felülvizsgálat során megállapítja, hogy az értékelési eljárás eredményének megfelelően a tanúsítást kérő által megadott elektronikus aláírási termék megfelel a MELASZ-Ready követelményrendszernek, a MELASZ a tanúsítvány kibocsátását jóváhagyja és a MELASZ elnöke a tanúsítást kérő részére a tanúsítványt kiállítja.

A MELASZ jogosult a kiadott tanúsítványok utólagos visszavonására, amennyiben a tanúsítvány megadását követően:

 • az elektronikus aláírási termék nem felel meg a MELASZ-Ready követelményrendszernek,
 • a tanúsítvány hibás vagy megváltozott adatokat tartalmaz,
 • a tanúsítványt hibásan adták ki (a MELASZ visszavonja azokat a tanúsítványokat, melyekről kiderül, hogy nem az aktuális szabályzatokban, dokumentumokban leírt eljárási rend alapján vagy egyéb módon hibásan adták ki őket),
 • a tanúsítást kérő a tanúsítvány visszavonását kéri.

Amennyiben a MELASZ-hoz bejelentés érkezik, hogy az elektronikus aláírási termék nem felel meg a MELASZ-Ready követelményrendszernek, a tanúsítvány hibás vagy megváltozott adatokat tartalmaz, a tanúsítványt hibásan adták ki, a MELASZ az eset körülményeitől függően egyedi vizsgálatot tart. A bejelentett problémától függően a MELASZ vagy határidő tűzésével lehetőséget ad a hiba orvoslására, vagy amennyiben a probléma jellege indokolja (a tanúsítványt nem a hatályos szabályzatok alapján adták ki), a tanúsítványt visszavonja.

A MELASZ felfüggesztheti a tanúsítvány érvényességét arra az időtartamra, mely alatt a kérdéses tanúsítvány kibocsátásának körülményeit vizsgálja.

A MELASZ nem vizsgálja a visszavonás indokát, amennyiben a tanúsítvány visszavonását a tanúsítást kérő kezdeményezi.

A tanúsítvány érvényessége szünetel a felfüggesztés időtartama alatt, illetve a visszavonás pillanatától végérvényesen megszűnik.

7.3.Tanúsítási díj

A MELASZ jogosult a szolgáltatás keretében folytatott tevékenységeiért a mindenkori árlistában meghatározott díjakat számlázni. Ezek aktuális mértékét a mindenkor érvényes árlista tartalmazza, amelyet a MELASZ a nyilvános honlapján közzétesz.

A MELASZ jogosult egyedi esetekben az árlistától eltérni.

Az árlista tételei

 • Tanúsítvány fenntartási díj: A tanúsítvány fenntartásának adott időszakra vonatkozó költsége. A befizetett díj nem igényelhető vissza.
 • Tanúsítvánnyal kapcsolatos eseti díjak: A tanúsítvány gondozásával (különösen a regisztrációval) kapcsolatos díjak.

8.     MELASZ-Ready nyilvántartások

A MELASZ nyilvános honlapján nyilvántartást vezet

 • a kibocsátott érvényes tanúsítványokról,
 • a visszavont tanúsítványokról,
 • a MELASZ-Ready termékekről,
 • az értékelő szervezetekről,
 • a MELASZ-Ready tanúsítással kapcsolatos eljárásrendekről.

A tanúsítást kérők kötelesek az értékelési módszertan által megkövetelt értékelési bizonyítékokat (pl. ellenőrző modulok, referenciaállományok) a MELASZ-nak a nyilvántartás vezetése céljából leadni, ugyanakkor a termékdokumentációt is csatolni kötelesek, mely bemutatja, hogy az alkalmazás milyen beállításokkal garantálja a MELASZ-Ready követelményeknek való megfelelést.

A MELASZ nyilvántartások vezetése és folyamatos karbantartása a MELASZ elnökség feladata. A nyilvántartásban szereplő értékelési bizonyítékok nyilvánosak.

9.     MELASZ-Ready logó használata

Az alábbi szervezetek jogosultak a MELASZ-Ready logó használatára:

 • MELASZ,
 • értékelő szervezetek, melyek a jelen eljárásrendben meghatározottak szerint kapták értékelő szervezetkénti elismerésüket és szerepelnek a MELASZ által az értékelő szervezetekről vezetett nyilvántartásban,
 • a kibocsátott, érvényes (nem visszavont) MELASZ-Ready tanúsítvánnyal rendelkező termékek fejlesztői és forgalmazói a tanúsítvánnyal rendelkező termékről szóló műszaki és felhasználói dokumentációban, termékleírásokban, prezentációkban.

A MELASZ-Ready logót a MELASZ által elektronikus formában rendelkezésre bocsátott formátumban és – színes nyomatok, elektronikus anyagok esetében – a meghatározott színben lehet használni.

10.            A MELASZ-Ready tanúsítási szabályzat hatályba lépése előtt kiadott tanúsítványok és elvégzett értékelések

10.1.        A tanúsítványok érvényessége

A jelen tanúsítási szabályzat hatályba lépése előtt kiadott tanúsítványok érvényesek, kiadásukat követő 3 évig.

10.2.        Az értékelő szervezetek által a szabályzat hatályba lépése előtt megkezdett vagy befejezett értékelések

A jelen tanúsítási szabályzat érvényes a hatályba lépésekor folyamatban lévő (már megkezdett, de még nem befejezett) értékelésekre is.